Комунално водоснабдяване

Надеждни, устойчиви и ниско-рискови комунални системи за вода от източника до крана, включително системи за управление на водата и събиране на такси в бедни отдалечени или неформални населени райони в развиващи се страни.