UP A, Kućni sistem za povišenje pritiska

UPA je kompaktna visokoefikasna in-line buster pumpa za domaćinstvo namenjena za stambene objekte. UPA povećava pritisak vode do potrebnog nivoa na tuševima, slavinama i drugim tačkama točenja.

Max. protok
4 m³/h
P max.
10 bar
Temperatura tečnosti
0 .. 95 °C
Visina max.
16 m