การให้ปุ๋ยในระบบน้ำและการใส่ปุ๋ยเคมี

เพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอเมื่อใช้ปุ๋ยและสารเคมีในระบบเคมีและปุ๋ยและลดเวลา แรงงาน และน้ำที่ไหลบ่า