Flanged taper

หน้าแปลนลดขนาด (Flanged taper) ถูกใช้เป็นกรวยต่อขยายเพื่อเชื่อมช่องว่างในระบบท่อ สำหรับส่วนของน้ำดีและน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่มีจำหน่ายในไทย