Remote controls

เหมาะสำหรับ :
 • น้ำบาดาลใช้การเกษตร
 • การใช้น้ำด้านปศุสัตว์
 • น้ำผิวดินใช้เพื่อการเกษตร
 • การนำน้ำผิวดินมาใช้ในบ้าน
 • การบำบัดน้ำดื่ม
 • การควบคุมน้ำท่วม
 • การนำน้ำดิบเข้ามา
 • โซลูชั่นระบบน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 • การนำน้ำบนดินเข้ามา
 • การจ่าย/ส่งน้ำ
 • การบำบัดน้ำเสีย
 • การขนถ่ายน้ำเสีย

Grundfos remote control รีโมทคอนโทรลที่ใช้สำหรับกับการติดตั้ง การมอนิเตอร์ข้อมูล ข้อมูลการขัดข้องและการกำหนดตั้งค่าปั๊มน้ำและระบบของ Grundfos โดยการเชื่อมต่อวิทยุหรืออินฟราเรด