Scala

SCALA คือเครื่องเพิ่มแรงดันน้ำระบบล่อน้ำด้วยตัวเองแบบ All-in-one ที่ออกแบบไว้สำหรับใช้งานในครัวเรือน เครื่องเพิ่มแรงดันนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการจ่ายน้ำสะอาดไปยังครัวเรือน สวน และการใช้งานต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่หนักนักจะเป็นไปอย่างคงที่

การไหลสูงสุด
7 m³/h
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 45 °C
p สูงสุด
10 bar
เฮดสูงสุด
55 m