Unilift AP

UNILIFT AP คือปั๊มสำหรับน้ำเสียแบบจุ่ม ที่เหมาะสำหรับติดตั้งชั่วคราวหรือติดตั้งถาวรแบบไม่ยึดติดกับที่ ปั๊ม UNILIFT AP เหมาะสำหรับการติดตั้งบนชุดประคอง Auto Coupling

การไหลสูงสุด
9 l/s
อุณหภูมิของเหลว
0 .. 55 °C
เฮดสูงสุด
18 m