Làm mát khu vực

Làm mát là mục đích chính của nhiều ứng dụng công nghiệp và hoạt động này đang mở rộng, thay thế hệ thống máy làm lạnh đơn trong các tòa nhà. Với nhiều giải pháp, Grundfos đóng góp trực tiếp vào việc làm mát các tòa nhà và các ngành công nghiệp.

Kích cỡ Ứng dụng