Xử lý nước công nghiệp

Grundfos cung cấp tất cả các quy trình xử lý nước trong các ứng dụng công nghiệp, từ lấy nước đến phân bổ nước và bao gồm tất cả các bước xử lý liên quan như xử lý hóa chất, làm sạch chất và điều hòa nước.