Giải pháp nước mặt trời

Grundfos cung cấp máy bơm nước chạy năng lượng mặt trời và các giải pháp nước hoàn chỉnh chạy năng lượng mặt trời, có độ linh hoạt vượt trội để cung cấp nước đáng tin cậy mà không làm tăng chi phí năng lượng.

Kích cỡ Ứng dụng