Nhiều tầng khớp nối kín hút chặn

Trong một máy bơm đa tầng hút chặn khớp nối liền, chất lỏng chảy trực tiếp vào cánh quạt và cửa hút và cửa xả, tạo thành góc 90° với nhau. Máy bơm này tạo ra áp suất cao tương ứng với dòng chảy và là máy bơm đa năng lý tưởng cho ứng dụng công nghiệp và tăng áp nói chung.

Danh mục Kích cỡ