Ống nhỏ hút cứng

Đường ống hút rắn có hoặc không có công tắc mức đôi