Bộ trao đổi áp suất

Bộ trao đổi áp suất cho hệ thống BMSX

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 49 °C