Xích

Dây xích nâng được thiết kế để nâng và hạ máy bơm vào trong nước và nước thải.