Côn mặt bích

Côn mặt bích được sử dụng là côn mở rộng để nối kẽ hở trong đường ống nước và nước thải.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn