• Máy bơm tuần hoàn

ALPHA, North America

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi khu vực
  • Sưởi công nghiệp

High-efficiency ECM variable speed circulators designed for circulating liquids in heating systems and for domestic hot-water recirculation.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn