• Máy bơm tuần hoàn

ALPHA 15-55 HWR-T, North America

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Sưởi khu vực
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi công nghiệp

The ALPHA 15-55 HWR-T is a hot water recirculation pump that operatesusing a wireless temperature sensor that functions like an aquastat. Thepump will activate via the programmable timer in addition to the measuredreturn line temperature. The sensor keeps the water temperature withinan optimal range that is calculated every 12 hours.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn