• Máy bơm tuần hoàn

ALPHA1 26-99, North America

Phù hợp với:
  • Sưởi Thương mại
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi khu vực
  • Sưởi công nghiệp

The Grundfos ALPHA1 26-99 is a medium sized, high-efficiency ECM variable speed circulator designed for a wide variety of heating and cooling applications.Featuring a 0-10V analog input for speed control and an alarm output signal.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn