ALPHA READER

ALPHA Reader là một sản phẩm di động để cân bằng thủy nhiệt cho bộ tản nhiệt kết hợp với ALPHA2 và điện thoại thông minh qua Bluetooth với ứng dụng Grundfos GO Balance. Có sẵn cho cả thiết bị iOS và Android.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn