ALPHA READER

Sản phẩm di động để cân bằng thủy nhiệt của thiết bị tản nhiệt kết hợp với ALPHA3 và điện thoại thông minh thông qua Bluetooth bằng ứng dụng Go Balance (thiết bị iOS và Android).

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn