AP100

Máy bơm chất thải chìm Grundfos SL (1,1-11 kW) được lắp cánh quạt S-tube® (SL1) hoặc SuperVortex (SLV). Hạt rắn đi qua máy bơm từ 50 mm đến 100 mm, tùy thuộc kích cỡ.

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.