AQtap

Phù hợp với:
  • Giải pháp nước mặt trời
  • Cung cấp nước cộng đồng

AQtap là hệ thống phân chia nước thông minh có nền tảng nhận doanh thu tích hợp để cung cấp nước uống được một cách có trách nhiệm

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn