AQtap

Phù hợp với:
  • Giải pháp nước mặt trời
  • Cung cấp nước cộng đồng

AQtap là hệ thống phân chia nước thông minh có nền tảng nhận doanh thu tích hợp để cung cấp nước uống được một cách có trách nhiệm

The product may not be for sale in your country