Cột áp tối đa
430 m
Lưu lượng tối đa
165 m³/giờ
p tối đa
83 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 45 °C