Cột áp tối đa
384 m
Lưu lượng tối đa
12 m³/giờ
p tối đa
83 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C