Cột áp tối đa
357 m
Lưu lượng tối đa
12 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C