Cột áp tối đa
399 m
Lưu lượng tối đa
78 m³/giờ
p tối đa
83 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C