Cột áp tối đa
355 m
Lưu lượng tối đa
156 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 45 °C