• Nhiều tầng khớp nối kín hút chặn

CH

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt
  • Tưới tiêu

Máy bơm hút chặn nhiều tầng nằm ngang

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.