CH 4

Máy bơm hút chặn nằm ngang nhiều tầng

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.