CHI, Bắc Mỹ

Máy bơm hút chặn một tầng

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.