• Nhiều tầng khớp nối kín hút chặn

CHN 2

Máy bơm hút chặn nhiều tầng nằm ngang

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.