CIM 040 TTL

Module Bộ chỉnh lưu TTL đặt trong hộp CIU để giao tiếp với CU 3XX.