CIM 040 TTL

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Giải pháp nước mặt trời

Module Bộ chỉnh lưu TTL đặt trong hộp CIU để giao tiếp với CU 3XX.