CIM 050 RS485 GENIbus

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Giải pháp nước mặt trời

Bộ chỉnh lưu cho RS485 GENIbus