CIM 060

Module bổ sung để bật giao tiếp vô tuyến với Grundfos GO.