CIM 060

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Giải pháp nước mặt trời

Module bổ sung để bật giao tiếp vô tuyến với Grundfos GO.