CIM/CIU 270 GRM

Giao diện giao tiếp cho GRM (GRM yêu cầu hợp đồng chứa dữ liệu)