CIM/CIU 270 GRM

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Giải pháp nước mặt trời

Giao diện giao tiếp cho GRM (GRM yêu cầu hợp đồng chứa dữ liệu)