CIM/CIU 300 BACnet MS/TP

Phù hợp với:
  • Xử lý nước uống
  • Giải pháp nước mặt trời

Giao diện giao tiếp cho BACnet MS/TP