Conlift

Grundfos CONLIFT là giải pháp bơm làm sạch chất ngưng tụ phù hợp để bơm chất ngưng tụ được thu gom dưới mực nước cống hoặc không thể chảy đến hệ thống nước thải tòa nhà hoặc cống bằng đoạn dốc xuống tự nhiên.

Cột áp tối đa
6 m
Lưu lượng tối đa
0.17 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 50 °C