DC Điều khiển

Grundfos Control DC là hệ thống điều khiển được thiết kế để lắp đặt ở thiết bị dẫn nước thải đô thị, tòa nhà thương mại hoặc trạm bơm mạng lưới đến sáu máy bơm nước thải. Cũng có thể điều khiển nâng cao và giao tiếp dữ liệu bằng Grundfos Control DC.