Hệ thống Khử trùng

Phù hợp với:
  • Khử trùng nước thương mại

Clo, Clo Dioxit, Clo điện hóa