Oxiperm

Phù hợp với:
  • Khử trùng nước thương mại

Hệ thống pha chế và định lượng clo dioxit OCD, OCC và ISIA.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn