• Máy bơm một tầng trong đường ống

LMD, LPD

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Tưới tiêu
  • Phân phối Nước

Máy bơm đường ống hai đầu một tầng

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.