MAGNA1 N

MAGNA1 là biến thể thép không gỉ cho ứng dụng mà môi trường yêu cầu (ví dụ, nước nóng sinh hoạt). Với MAGNA1, công việc được thực hiện trực quan và hiệu quả.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn