• Máy bơm tuần hoàn

MAGNA1 N

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Làm mát khu vực
  • Sưởi khu vực
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Làm mát
  • Sưởi công nghiệp

MAGNA1 là biến thể thép không gỉ cho ứng dụng mà môi trường yêu cầu (ví dụ, nước nóng sinh hoạt). Với MAGNA1, công việc được thực hiện trực quan và hiệu quả.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn