Pin đo & Cảm biến

Pin & cảm biến đo nước và gas

p tối đa
10 bar