MGE, MLE

Động cơ định mức tiêu chuẩn có điều khiển tốc độ