MGE, MLE 132

Động cơ định mức tiêu chuẩn có điều khiển tốc độ