MGE, MLE 71

Động cơ định mức tiêu chuẩn có điều khiển tốc độ