MGE, MLE 90

Động cơ định mức tiêu chuẩn có điều khiển tốc độ