Động cơ cho cấu hình trực tiếp

Phù hợp với:

Dữ liệu cấu hình