MS6000

Phù hợp với:
  • Phun Nhỏ giọt/Phun Nhỏ
  • Frost protection
  • Nước ngầm Nông nghiệp
  • Trục

Động cơ chìm