MS6000P

Phù hợp với:
  • Phun Nhỏ giọt/Phun Nhỏ
  • Frost protection
  • Nước ngầm Nông nghiệp
  • Trục

Grundfos MS6000 submersible motor offers high motor efficiency which contributes to improved economy of the entire pump system.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn