• Trạm bơm dâng

Multilift

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt

Trạm bơm dâng để thu gom và làm sạch nước thải của tòa nhà bên trong

Cột áp tối đa
45.7 m
Lưu lượng tối đa
42.3 l/giây
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C