• Đơn tầng cánh, khớp nối kín, hút chặn

NBE

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Nhiên liệu sinh học
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Khai thác ngâm chiết
 • Gia công
 • Khử nước mỏ
 • Rửa và làm sạch
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Phân phối Nước
 • Xử lý nước thải

Máy bơm hút chặn khớp nối liền theo EN 733 có động cơ MGE

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn